Ordlista

Tryckfall

Tryckfall är ett fenomen som uppstår när luft eller gaser passerar genom ett ventilationssystem, inklusive system för punktutsug och processventilation, och möter motstånd. Detta motstånd kan orsakas av filter, böjningar, förgreningar och andra komponenter i ventilationssystemet. Tryckfallet mäts som skillnaden i lufttryck mellan ingång och utgång av dessa komponenter. Ett högt tryckfall indikerar att systemet möter mycket motstånd, vilket kan minska effektiviteten i luftflödet och öka energiförbrukningen. Att övervaka och minimera tryckfall är därför viktigt för att upprätthålla en effektiv och energieffektiv drift av punktutsugnings- och processventilationssystem.