Ordlista

Sugtryck

Sugtryck är en kritisk faktor i system för punktutsug och processventilation, vilket refererar till det tryck som används för att effektivt dra in luft och föroreningar genom ventilationsutrustningen. Detta tryck måste vara tillräckligt högt för att kunna suga upp föroreningar direkt vid deras källa och hindra dem från att spridas i arbetsmiljön. Korrekt dimensionering och inställning av sugtrycket är avgörande för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och uppfyller arbetsplatsens säkerhets- och hälsokrav. Om sugtrycket är för lågt kan föroreningarna inte samlas in effektivt, vilket leder till sämre luftkvalitet och ökade hälsorisker för personalen.