Punktutsug och svetsutsug för höga krav inom industrin

Stort utbud punktutsug för utsugning av damm, oljedimmor, ångor, avgaser mm.

Punktutsug

Välj Plymoth för förbättrad arbetplatssäkerhet

Arbetsgivare inom industri, verkstad, labratorium, kemi, livsmedel och dylikt har en skyldighet emot sina medarbetare att erbjuda säkra arbetsplatser och allt vad det innefattar. I många branscher är erforderligt utsug en stor del av den lösningen, i kombination med utbildning, nödduschar, avskärmning och personlig skyddsutrustning.

Över 600 produkter

Svensktillverkat

40 år i branschen

Punktutsug

Blogg

Punktutsug

Företaget

Punktutsug

Produkter

Varför installera ett punktutsug?

I många sammanhang är det krav på punktutsug för att säkerställa en god arbetsmiljö. I vissa fall är det del av den egna företagspolicyn, i andra fall ställs krav på att upprätthålla en god arbetsmiljö från fackligt håll. I grund och botten handlar olika utsugssystem om att värna om hälsan hos medarbetare. Detta då det har visat sig att olika gaser och kemiska partiklar över tid leder till åkommor som cancer, astma, kol, nervskador, fertilitetsproblem och mer.

Produkter för utsugning
Punktutsug vid slipning
Punktutsug

Vad är ett industriutsug och varför behövs det?

Inom industrin sker många tillverkningsprocesser som genererar rök, ånga, gas och partiklar. Detta handlar primärt om svetsning men även olika former av skärning, borrning, slipning samt kemiska processer och avgaser. I grunden rör det sig som sagt om att dessa ämnen är farliga för människor att andas in och kan leda till hälsokonsekvenser. Detta processavfall förorenar även miljön om det inte avlägsnas med ett utsug. Beroende på vilken process som ska hanteras finns olika utsugsmodeller. Vissa typer installeras på en fixerad plats för att suga bort och filtrera luft över en större yta. Andra fästs på en vägg vid en arbetsstation varpå medarbetaren kan flytta utsuget till önskad position.

Olika typer av utsug

Modellerna varierar men syftet är detsamma, kontakta oss för produktrådgivning.

Punktutsug

Utsugsarm med stöd

Punktutsug

Flexibla punktutsug

Mobilt punktutsug

Mobila utsug och filterenheter

Svetsbord med utsugsarm

Svetsbord med utsugsarm

Punktutsug

Utsugssystem som renar luften genom filtrering

Utöver den huvudsakliga funktionen vilket innebär att suga upp den skadliga luften, utför många utsug även en rening av luften genom olika typer av ändamålsenliga filter. I vissa sammanhang väljer man att rena luften och cirkulera tillbaka den till. I andra fall går luften ut genom ventilationen och ut ur byggnaden. Beroende på vilken nivå av skadlig gas eller dylikt som hanteras kan luften cirkuleras igen eller ej.

Denna typ av utsug är även kompatibel med byggnadens allmänventilation, vilket innebär att man kan få en effektiv och ekonomisk ventilationslösning för byggnaden där samtliga system samverkar.

Punktutsug är energieffektiva

Punktutsug är en väldigt fokuserad och effektiv utsugsfunktion, perfekt för arbetsplatser med arbetsstationer där inte hela verksamheten är i behov av luftutsug eller luftfiltrering. Dessa utsug installeras ofta som en del av ett system där de enbart aktiveras vid användning och kan kopplas samman med aktiveringen av en maskin eller en svets.

Lågt tryckfall i ett punktutsug bidrar till minskad energiförbrukning eftersom fläktarna inte behöver arbeta lika hårt för att upprätthålla nödvändigt luftflöde. Detta leder till lägre driftskostnader och kan förlänga systemets livslängd genom att minska belastningen på dess komponenter. Dessutom förbättras den akustiska miljön genom att systemet arbetar tystare, vilket bidrar till en mer behaglig arbetsplats.

Jämfört med större ventilationssystem är punktutsug väldigt diskreta och tysta vilket ger en mer trivsam arbetsmiljö som också möjliggör högre koncentration.

Svetsutsug

Vilka regler och riktlinjer finns gällande utsugning av svetsrök, lödrök, damm och andra hälsofarliga rökgaser och partiklar?

I Sverige finns flera lagar, förordningar och riktlinjer som styr användningen av punktutsug och svetsutsug för att hantera farliga gaser, partiklar och andra föroreningar på arbetsplatser. Här är några av de viktigaste regelverken och skyldigheterna som arbetsgivare behöver uppfylla:

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Denna lag ställer krav på att arbetsgivare skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att förebygga hälsorisker från kemiska och biologiska ämnen, vilket inkluderar effektiva utsugningssystem.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2018:1 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, vilka inkluderar krav på kontroll och hantering av kemiska risker i arbetsmiljön.

AFS 2005:17 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikroklimat, som också kan inkludera aspekter av luftkvalitet och hantering av föroreningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt AFS 2001:1 måste arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och dokumentera arbetsmiljörisker, inklusive de som är relaterade till exponering för farliga ämnen.

Relevanta certifieringar
ISO 45001 – En internationell standard för arbetsmiljöledningssystem som hjälper organisationer att förbättra arbetsmiljön, minska arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt uppfylla lagkrav.

SWEDAC – Svenska ackrediteringsorgan som certifierar att företag och organisationer uppfyller kraven i relevanta standarder, inklusive de som gäller miljö- och arbetsmiljöledning. 

Kommunala miljökrav
Beroende på verksamhetens art och omfattning kan ytterligare tillstånd och kontroller krävas enligt miljöbalken. Detta kan innebära tillståndsplikt för verksamheter som kan medföra betydande miljöpåverkan.

Vilka olika typer av vanligt förekommande utsug finns?

Punktutsug

Punktutsug är särskilt utformade för att effektivt kontrollera och eliminera föroreningar vid deras uppkomst. Dessa system är ofta utrustade med högpresterande fläktar och filtreringsteknik för att säkerställa att även de minsta partiklarna fångas upp. Punktutsug är särskilt användbara i processindustrier som hanterar kemikalier eller där finstämd kontroll av föroreningar är nödvändig för att upprätthålla produktkvalitet och arbetarsäkerhet.

Svetsutsug

Svetsutsug är avgörande för att minska exponeringen för svetsrök, som kan innehålla en blandning av farliga gaser och metallpartiklar. Moderna svetsutsugssystem kan vara utrustade med sensorer som automatiskt justerar sugkapaciteten baserat på svetsprocessens intensitet. Detta optimerar energianvändningen och förlänger filtrets livslängd, vilket minskar både underhållsbehov och driftskostnader.

Utsugskranar

Utsugskranar är specialanpassade för att avlägsna föroreningar direkt vid källan i miljöer som laboratorier och industrier. Dessa enheter är effektiva för att hantera flyktiga eller farliga ämnen och kan variera i material och design för att motstå korrosion och kemiska ångor. Genom att fokusera på lokal ventilation minskar utsugskranar spridningen av föroreningar, vilket förbättrar arbetsmiljön och skyddar hälsan.

Avgasutsug

Avgasutsugssystem är ofta utrustade med flexibla armar och munstycken som kan anpassas för olika typer av fordon, vilket säkerställer att de farliga avgaserna effektivt fångas upp direkt från fordonets avgasrör. Dessa system bidrar också till att förbättra luftkvaliteten i städer genom att minska mängden skadliga utsläpp som släpps ut i atmosfären.

Utsugsfläktar

Utsugsfläktar är kritiska komponenter som måste vara både kraftfulla och energieffektiva. De senaste modellerna kan innehålla variabla hastighetskontroller och är ofta konstruerade för att arbeta tystare än traditionella modeller. Detta minskar inte bara bullernivån i arbetsmiljöer utan bidrar också till en mer energieffektiv drift. Dessa egenskaper gör utsugsfläktar till en central del av ventilationssystem i allt från verkstad till industriella och laboratoriemiljöer.

Direktmonterat punktutsug

Direktmonterade utsugssystem kan integreras med industriautomation för att öka både effektivitet och noggrannhet i föroreningshantering. Dessa system kan vara synkroniserade med produktionsmaskinernas drift för att aktiveras endast när det är nödvändigt, vilket minimerar energiförbrukningen och ökar systemets totala effektivitet.

Mobilt svetsutsug

Mobila svetsutsug är särskilt värdefulla i bygg- och anläggningsprojekt där arbetsområden ständigt förändras. Dessa enheter är ofta utrustade med robusta hjul och flexibla armar som kan justeras för att passa olika arbetspositioner och är lätta att flytta mellan olika platser, vilket säkerställer att svetsrök effektivt avlägsnas även i temporära eller föränderliga arbetsmiljöer.

Utsugsbord

Utsugsbord är specialdesignade arbetsstationer som innehåller inbyggda ventilationssystem för att fånga upp och filtrera luftburna föroreningar direkt vid källan. De är idealiska för användning i tillämpningar som slipning, svetsning, eller arbete med flyktiga kemikalier, där föroreningar lätt sprids i luften. Bordet är utformat så att luftflödet är riktat nedåt eller genom arbetsytor, vilket hjälper till att dra ner partiklar och gaser genom systemet och hindra dem från att spridas i arbetsmiljön.

Svetsutsug och svetsrök
Svetsutsug

Hur uppstår dessa farliga gaser och partiklar?

Svetsrök genereras genom att ämnen i svetsljusbågen förångas och oxideras på grund av den höga värmen. Beroende på svetsmetoden och de material som används, varierar mängden och sammansättningen av svetsröken som produceras.

När metall bearbetas, till exempel genom slipning, frigörs fina metallpartiklar och smält metallrester som måste hanteras med effektiva stoftkontrollsystem.

Vid kemisk tillverkning uppstår flyktiga organiska föreningar, till exempel vid tillverkning av plast och läkemedel, där organiska lösningsmedel används. Dessa organiska föreningar kan vara skadliga för både miljö och hälsa, och deras kontroll är avgörande för att upprätthålla säker arbetsmiljö och minska miljöpåverkan.

I vilka branscher och industrier finns det störst behov av utsugning av skadliga ångor och partiklar?

Laboratorier
I laboratorier är utsugsventilation kritisk för att säkerställa en säker arbetsmiljö, särskilt när man arbetar med flyktiga eller farliga kemikalier och reagens. Utsugssystemen hjälper till att kontrollera exponeringen för toxiska ångor och partiklar, vilket är avgörande för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och uppfylla regulatoriska krav. Systemen är ofta utrustade med finfilter och speciella material som tål korrosiva ämnen.

Skolor och universitet
I utbildningsinstitutioner som skolor och universitet används lokal utsugsventilation för att skydda elever och personal från exponering för kemikalier i vetenskapsklasser och forskningslaboratorier. Dessa system är avgörande för att skapa en säker lärandemiljö, speciellt under experiment där användning av kemikalier och reaktioner kan frigöra skadliga ångor.

Sjukhus
På sjukhus är utsugsventilation viktig för att hantera luftburna patogener och kemiska ångor, som ofta finns i operationssalar, laboratorier och andra behandlingsområden. Dessa system bidrar till att upprätthålla sterila förhållanden och förhindrar spridningen av infektioner, vilket är avgörande för patientens och personalens hälsa.

Farmaceutisk industri
Inom den farmaceutiska industrin används utsugsventilation för att kontrollera partiklar och föroreningar som kan påverka produktkvaliteten. Dessa system är kritiska för att uppfylla kvalitetsstandarder och för att skydda arbetare från potentiellt skadliga substanser under tillverkningsprocessen.

Frisörsalonger
Frisörsalonger använder utsugsventilation för att minska exponeringen för kemiska ångor från färgämnen, permanentvätskor och andra behandlingsprodukter. Genom att effektivt avlägsna dessa ångor bidrar systemen till en bättre arbetsmiljö och minskar risken för hälsoproblem relaterade till långvarig exponering.

Elektronikindustri
I elektronikindustrin hjälper utsugsventilation till att avlägsna farliga ångor som uppstår vid lödning och andra tillverkningsprocesser. Ren luft är avgörande för att förebygga kontaminering av känsliga elektroniska komponenter och för att skydda arbetarnas hälsa. Dessa system är ofta mycket specialiserade för att uppfylla industrins specifika krav på partikelkontroll och luftkvalitet.

Fordonsverkstäder
Fordonsverkstäder ställs inför en mängd utmaningar när det gäller hantering av luftburna föroreningar. Avgasutsug är avgörande för att hantera utsläpp från fordon under reparation och underhåll. Dessutom används punktutsug för att kontrollera ångor från kemikalier och lösningsmedel, som ofta förekommer vid bilreparationer och underhållsarbete. Lackering är en annan viktig process i verkstäder där effektiva utsugssystem är nödvändiga för att avlägsna lösningsmedelsångor och fina partiklar från lacken, vilket säkerställer både arbetarnas hälsa och en högkvalitativ lackfinish.

Metallbearbetning
Inom området för metallbearbetning, exempelvis smyckestillverkning, används punktutsug för att kontrollera de fina partiklar och ångor som genereras under bearbetningen av metaller och stenar. Dessa processer kan innefatta slipning, polering och etsning, där damm och ångor lätt kan bli en hälsorisk. Punktutsugssystem är nödvändiga för att skapa en säker arbetsmiljö och för att förebygga kontaminering av de fina och känsliga material som ofta hanteras inom denna industri.

Industriell tillverkning
Inom industriell tillverkning spelar punktutsug och svetsutsug en kritisk roll i hantering av rök och partiklar från svetsning, plasma- och laserskärning. Dessa processer frigör stora mängder skadliga föroreningar som kan påverka arbetshälsan och arbetsmiljön negativt. Utsugssystem i dessa miljöer måste vara kraftfulla nog för att effektivt hantera och filtrera ut rök, damm och gaser, och säkerställa att luftkvaliteten hålls inom säkra gränser. Specialiserade utsugssystem är också nödvändiga för att hantera de olika föroreningstyperna som varje specifik process genererar.

Vilka gaser och material är punktutsug effektiva mot?

Punktutsug och svetsutsug är kritiska komponenter i arbetsmiljöer där kontroll av luftburna föroreningar är avgörande för att upprätthålla säkerheten och hälsan för dem som arbetar där. Dessa system är designade för att effektivt fånga upp och avlägsna en rad olika farliga ämnen, inklusive gaser, ångor och partiklar, direkt vid källan där de bildas. Genom att förstå vilka specifika föroreningar dessa system är effektiva mot, kan organisationer bättre anpassa sina arbetsmiljöskyddsåtgärder och säkerställa att de uppfyller relevanta hälsa- och säkerhetskrav.

Ångor och gaser
Punktutsug är effektiva mot en mängd lösliga gaser och ångor, speciellt de som frigörs från organiska lösningsmedel. Dessa kan inkludera formaldehyd, som ofta används i industriella tillämpningar och i tillverkningen av byggmaterial, samt andra flyktiga organiska föreningar som finns i färger, lacker och rengöringsprodukter. Dessa gaser kan vara särskilt farliga vid inandning, vilket gör effektiv ventilation avgörande.

Metallrök
Svetsutsug är specialiserade system designade för att hantera metallrök som genereras under svetsprocesser. Denna rök kan innehålla en rad olika metallpartiklar som zink, kadmium och bly, beroende på vilka material som svetsas. Att andas in denna rök kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och metallförgiftning.

Finpartikulära föroreningar
Både punkt- och svetsutsug är effektiva mot finpartikulära föroreningar såsom asbestfibrer och silica, som ofta uppstår i byggnads- och demoleringssammanhang samt i vissa tillverkningsprocesser. Dessa partiklar är mycket små och kan djupt penetrera lungvävnaden och orsaka långvariga hälsoproblem, inklusive cancer och lungfibros.

Slipdamm
Damm från slipning och andra materialbearbetningsprocesser kan också effektivt hanteras med dessa utsugssystem. Slipdamm kan innehålla en mängd olika partiklar beroende på det material som bearbetas, såsom trä, metall eller plast. Dessa partiklar kan vara irriterande för luftvägarna eller till och med toxiska.

Punktutsugets beståndsdelar

Utsugets olika beståndsdelar

Slang
En flexibel anslutning som leder luft och föroreningar från huven till utsugssystemets filtrerings- och ventilationssystem. Slangen är utformad för att vara hållbar och tålig mot de material som passerar genom den, och dess flexibilitet möjliggör enkel justering och positionering av huven. Slangen i ett utsugssystem är vanligen tillverkad av material som polyuretan, PVC eller silikon. Dessa material väljs för deras hållbarhet och förmåga att tåla höga temperaturer samt kemiska och mekaniska påfrestningar. Formen på slangen är ofta spiralformad eller veckad, vilket inte bara bidrar till dess flexibilitet utan också tillåter den att expandera och dra ihop sig utan att skadas under användning. Denna design gör det möjligt för slangen att lätt böjas och formas efter behov i arbetsområdet, vilket underlättar anpassning till olika positioner och minskar risken för att den blir hindrad eller blockerad. Spiralformen hjälper även till att förhindra att slangen kollapsar under sugtrycket som skapas av utsugssystemet.

Strömbrytare/aktiveringsknapp
En komponent för att styra driften av utsugssystemet. Med en strömbrytare eller en aktiveringsknapp kan användaren enkelt starta eller stoppa fläktens och systemets funktion. Detta bidrar till bättre energieffektivitet och säkerhet genom att tillåta snabb avstängning vid behov.

Spjäll
En anordning som används för att reglera luftflödet i ett ventilationssystem. Spjäll kan öppnas eller stängas för att öka eller minska luftmängden som passerar genom systemet.

Huv
En fångstenhet placerad nära föroreningskällan för att effektivt fånga upp föroreningar. Huven är designad för att omsluta eller vara nära källan till utsläppen för maximal effektivitet.

Väggfäste
Används för att montera komponenter som förlängningsarmar eller glidskenor på en vägg. Detta säkerställer att utrustningen är stabil och säkert förankrad.

Förlängningsarm
Ett justerbart armstycke som gör det möjligt att positionera huven i olika positioner över arbetsområdet, vilket ger flexibilitet och bättre täckning av utsugningsområdet.

Glidskenor
Används för att ge smidig och justerbar rörelse av utrustningen, såsom förlängningsarmar eller huvar, längs en fast bana.

Förlängningsbom
Liknar en förlängningsarm men är vanligtvis större och kan sträcka sig längre för att täcka större arbetsområden. Detta är användbart i stora industrimiljöer där källor till föroreningar är spridda över ett vidsträckt område.

Yttre fog
Delen som ansluter olika sektioner av utsugningsarmar eller rör, vilket möjliggör vinkelförändringar och positionering av huven för optimal föroreningskontroll.

Utsugsfläkt
En kraftig fläkt som skapar sug och driver luftflödet genom systemet för att transportera bort föroreningar från arbetsplatsen. Fläkten är central för systemets effektivitet.

Hur en installation av ett utsugssystem går till

1. Behovsanalys och systemdesign

Att installera ett punktutsugssystem är en process som kräver noggrann planering för att säkerställa optimal funktionalitet vid installation av punktutsugssystem. Inledningsvis genomförs en behovsanalys där arbetsmiljön och specifika utsläppskällor utvärderas för att identifiera föroreningar som damm, ångor eller gaser. Systemets layout designas därefter med sugpunkter, rörledningar och filtreringsenheter, anpassade efter arbetsplatsens krav och utrymmesbegränsningar.

2. Val av utrustning och installation

Val av utrustning och installation involverar att välja fläktar, filter och sugpunkter som möter designens behov. Utrustningen måste uppfylla relevanta säkerhetsstandarder och certifieringar. Installationen inleds med att montera sugpunkter nära utsläppskällorna för att maximera effektivitet, följt av installation av rörledningar och centralenheter. Fläktar och drivkomponenter ansluts, och alla elektriska anslutningar kontrolleras noggrant för att garantera systemets säkerhet och effektivitet.

3. Systemtestning och justering

Efter installationen genomförs systemtestning för att säkerställa att allt fungerar korrekt. Eventuella justeringar görs för att optimera prestandan, som att justera flödeshastigheter och sugpunkter. Slutligen är utbildning av personalen en viktig del av installationen. Användarna måste veta hur man använder och underhåller systemet korrekt, inklusive säkerhetsrutiner och vad man ska göra vid problem.

Underhåll av punktutsug
Underhåll av punktutsug

Underhåll utsuget för maximal livslängd

Regelbunden inspektion och filterbyte
Genomför regelbundna inspektioner av punktutsugssystem för att upptäcka skador som sprickor eller korrosion i rörledningar och sugpunkter. Byt filter enligt tillverkarens rekommendationer, speciellt i dammiga miljöer, för att förhindra igensättning och upprätthålla effektiv luftfiltrering.

Rengöring och prestandaövervakning
Använd mjuka borstar och tryckluft för rengöring och skydd av känsliga komponenter som fläktblad och filter. Övervaka regelbundet systemets prestanda med luftflödesmätare och justera flödeshastigheter och sugpunkter efter behov.

Felsökning och dokumentation
Hantera omedelbart problem som reducerat sug eller ovanliga ljud för att undvika kostsamma reparationer. För en underhållslogg med detaljer om varje inspektion, filterbyte och reparation för att planera framtida underhåll och spåra återkommande problem.

Lämna förfrågan på punkt- och svetsutsug

Få en offertKontakta oss

Aktuellt

Punktutsug krävs vid tillverkningsmetoder där processer genererar luftburna partiklar, gaser eller ångor som kan vara skadliga. Det bidrar till att skydda arbetarnas hälsa och den omgivande miljön genom att direkt avlägsna föroreningar från luften vid källan. Exempel på när detta utsug är nödvändigt är vid tillverkning av bilar, elektronik, möbler och plastprodukter, där processer som […]
AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning är en uppsättning föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket, som detaljerat specificerar hur arbetsplatser ska utformas för att främja säkerhet och hälsa. Föreskrifterna täcker allt från den fysiska utformningen av arbetsmiljön, inklusive ventilation och belysning, till ergonomiska och sociala aspekter som syftar till att minimera riskerna för arbetsrelaterade skador. De betonar också […]
Ett utsug för lödning direkt vid källan är mycket viktigt för att undvika att andas in lödrök och partiklar. Användning av personlig skyddsutrustning, såsom masker och ventilationssystem, kan också bidra till att skydda hälsan genom att minska exponeringen för skadliga ämnen. Hur funkar ett lödröksutsug? Lödning är en vanlig process inom många industrier, men med […]
Vad är lödning? Det är en process där metaller sammanfogas med ett smält tillsatsmaterial, som exempelvis lödtenn. Processen genererar lödrök, vilket kan vara hälsoskadligt. För att undvika lödrök är det viktigt att använda effektiv ventilation och rökutsugning vid arbetsstationen, samt att se till att arbetsmiljön är välventilerad. Så här löder man Att förstå och kontrollera […]
I en industriell verkstadsmiljö är luftkvalitet inte bara en komfortfråga utan en avgörande faktor för både säkerhet och hälsa. Specifika verkstadsprocesser såsom svetsning, slipning och hantering av kemikalier kräver effektiva utsugssystem för att minimera riskerna för personalen och säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Denna artikel utforskar fem centrala processer där utsug i verkstad är essentiellt och […]
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är en svensk lag som syftar till att främja säkerhet, förebygga och minska sannolikheten för olyckor och minimera deras konsekvenser i samhället. Lagen reglerar ansvarsområden för kommuner och andra aktörer gällande att upprätthålla säkerhetsåtgärder och skydda människor, egendom och miljö i dagliga verksamheter. Även privatpersoner behöver känna till lagen […]