Ordlista

Luftförorening

Luftförorening inom punktutsug och processventilation avser situationer där skadliga partiklar, gaser eller ångor samlas upp vid källan innan de sprids i omgivningen. Punktutsug är en metod där utsugningsutrustningen placeras nära den plats där föroreningarna genereras. Detta system är särskilt effektivt i industriella miljöer där arbetet genererar rök, damm eller andra föroreningar. Processventilation involverar större system som hanterar luftkvaliteten över hela arbetsplatser, och säkerställer att luften är fri från föroreningar genom en kombination av utsugning och filtrering. Genom att direkt avlägsna föroreningarna vid källan minskas riskerna för hälsoproblem och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.