Ordlista

Rökgas

Rökgas är en form av avfallsgas som ofta måste hanteras inom punktutsug och processventilation, särskilt i processer som involverar förbränning eller andra kemiska reaktioner. Dessa gaser kan innehålla en blandning av olika skadliga föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, kolväten och andra toxiska ämnen. Ett effektivt punktutsugssystem är avgörande för att säkerställa att dessa gaser inte släpps ut i arbetsmiljön eller den yttre miljön. Genom att direkt avlägsna rökgaser vid källan hjälper dessa system till att skydda arbetarnas hälsa och bidrar till att uppfylla miljölagstiftningens krav på luftkvalitet.