Ordlista

Processavfall

Processavfall som genereras genom punktutsug och processventilation omfattar partiklar och föroreningar som samlas upp direkt vid sin källa i industriella eller tillverkningsprocesser. Denna typ av avfall består ofta av damm, rök, gaser eller kemiska ångor som måste hanteras på ett säkert sätt för att skydda arbetarnas hälsa och minska miljöpåverkan. Effektiva utsugnings- och ventilationsystem är avgörande för att fånga upp dessa föroreningar innan de sprids i arbetsmiljön, och de bidrar till att förebygga luftvägsproblem och andra hälsorisker. Processavfall kräver ofta särskilda metoder för omhändertagande och bortskaffande för att följa miljölagstiftning och säkerhetsstandarder.